Kancelaria Parafialna

Zaprasza od poniedziałku do soboty w godzinach: 1600 - 1700

Tel: 262-33-53

Dyżury księży

PKS „BENEDYKT”

Klub Amicus

Zaprasza od poniedziałku do piątku w godzinach:

1200 - 1900

w soboty:

900 - 1500

w ferie zimowe i wakacje:

900 - 1500

Tel: 264-74-60

Świetlica dziecięca

Zaprasza od poniedziałku do piątku w godzinach:

1300 - 1900

w soboty:

900 - 1300

Tel: 262-97-74

Świetlica miejska

Jesteśmy świetlicą środowiskową, działającą przy parafii św. Benedykta w Płocku.

 

Zapraszamy codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 13.00  do 19.00, a w dni wolne od nauki szkolnej od 9.00 do 13.00.

 

Historia

Świetlica Miejska nr 2 działa od 1993 roku. Organizatorem placówki jest Parafia św. Benedykta w Płocku.Placówka mieści się w budynku parafialnym przy ul. Kościelnej 8, swą opieką obejmuje dzieci i młodzież w wieku od 6 do 14 lat pochodząca z osiedla Radziwie.

Do świetlicy podopieczni kierowani są przez Rejonowy Ośrodek Pomocy Społecznej, szkołę, rodziców, parafię i inne instytucje pomocowe. Dziećmi na stałe opiekują się dwie wychowawczynie, a okresowo pomagają im wolontariusze, osoby odbywające staż lub praktykanci.

W placówce brak jest systemu klasowo-lekcyjnego, podziału na przedmioty oraz ocen nastawionych na selekcję, co stwarza szczególnie sprzyjającą atmosferę do prawidłowego rozwoju osobowości dziecka. Dla wielu podopiecznych jest to miejsce, w którym spędzają większą cześć czasu po zajęciach szkolnych. Tutaj wypoczywają, bawią się, a także rozwijają swoje zainteresowania i zamiłowania biorąc udział w różnorodnych zajęciach, jak również znajdują poczucie bezpieczeństwa i mają możliwość zaspokojenia elementarnych potrzeb duchowych i bytowych.

Od samego początku świetlica pracuje prężnie na rzecz dzieci i ich rodzin, które potrzebują wsparcia od strony wychowawczo-dydaktycznej.

Naszym celem jest…

Wspieranie rodziny w procesie przygotowania dzieci i młodzieży do samodzielnego życia, kształtowania właściwych postaw społecznych, poprzez objecie ich w czasie wolnym od zajęć szkolnych opieką oraz zajęciami edukacyjnymi i profilaktycznymi.

Starając się osiągnąć ten cel…

1.Organizujemy czas wolny dla dzieci, tj. zajęcia i zabawy sportowe, plastyczne, muzyczne, integracyjne, ekologiczne, komputerowe, itp.

2. Pomagamy dzieciom w nauce i rozwiązywaniu ich problemów życiowych

3. Wspieramy rodziny przez objęcie dzieci działaniami wychowawczymi, opiekuńczymi i edukacyjnymi

4. Prowadzimy programy profilaktyczne

5. Rozwijamy zainteresowania i zdolności dzieci poprzez twórczość i aktywność

6. Angażujemy dzieci w działalność społeczną na rzecz środowiska lokalnego

7. Uczymy dzieci współpracy w grupie: organizujemy zajęcia integracyjne, rozmowy w grupie, wspólne wyjazdy itp.

8. Rozwijamy ich osobistą kulturę: dbamy oto, by nasi podopieczni znali zasady savoir-vivre.

9. Nawiązujemy kontakt z rodzinami dzieci oraz instytucjami je wspierającymi: spotykamy się z pedagogami szkolnymi, a także innymi specjalistami w razie potrzeby.

10. Dbamy o to, by dzieciaki nie były głodne: przygotowujemy wspólnie z dziećmi posiłki.

11. Organizujemy wycieczki krajoznawcze, a także wychodzimy do kina, teatru, zoo itp.

Od dnia 31.07.2015 r. Parafia św. Benedykta – Świetlica Miejska nr 2 rozpoczęła wydawanie żywności podopiecznym Świetlicy Miejskiej nr 2 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Podprogram 2015.

Swietlica

Swietlica

Swietlica

Swietlica